Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły
Priorytet: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka.
Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.