O projekcie
KLEKSS Kapitał Ludzki - Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem ogólnym projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie wielopłaszczyznowego programu rozwojowego uczelni.

Cele szczegółowe to:
  1. zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych i inżynierskich
  2. podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób z wyższym wykształceniem.
PWSZ w Tarnowie jest największą zawodową uczelnią państwową, o rozbudowanym profilu kształcenia. Jej mocną stroną jest interdyscyplinarny charakter, który nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kształcenia na kosztochłonnych kierunkach matematyczno - przyrodniczych i inżynierskich. Tarnowska PWSZ ma wszelkie szanse na to, aby stać się nowoczesną uczelnią zawodową, mogącą sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Tym bardziej, że ma to swoje odzwierciedlenie w Strategii Miasta Tarnowa, w której w II obszarze kluczowym (Ponadlokalne Centrum Usług) stawia się na "Rozwój szkolnictwa o charakterze ponadlokalnym".

Istnieje jednak sporo barier uniemożliwiających swobodny rozwój uczelni. Jak wynika ze Strategii - miasto kładzie nacisk na rozwój gospodarczy i w perspektywie kilku lat ma ambicje stać się "miastem o nowoczesnej gospodarce". Potrzeba zatem wysoko wykwalifikowanych kadr, szczególnie specjalistów nauk ścisłych. Tarnowska uczelnia od 10 lat kształci takie kadry i ma wszelkie podstawy, aby odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnego rynku. Jednak w ostatnich latach pojawiła się bariera w postaci zmniejszającej się drastycznie liczby absolwentów kierunków ścisłych. Przyczyn jest wiele. Jedna z nich to konieczność rezygnacji ze studiów już na I roku ze względu na niedostateczne wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych. Jak wynika ze statystyk uczelnianych jest to od 30 do 50% studentów. Kolejną barierą jest niewystarczający stopień zaangażowania uczelni w różne formy kształcenia ustawicznego. Badania EURO* przeprowadzone w 2007 r. pokazały, że 90% respondentów jest zainteresowanych podwyższaniem kwalifikacji i uzupełnianiem specjalistycznej wiedzy, z czego 60,4% uważa, że główną przyczyną nie podejmowania kształcenia ustawicznego są wysokie koszty szkoleń.

* Podstawą do planowania działań był raport z badań przeprowadzonych w 2007r. w ramach projektu "(EURO) Edukacja Ustawiczna, Rozwój Osobowości - szansą na rynku pracy", finansowanego z EFS i budżetu państwa w ramach ZPORR. Celem projektu była analiza i ocena regionalnego rynku pracy w aspekcie oczekiwań pracodawców, dotycząca pożądanych kwalifikacji i umiejętności osób z wyższym wykształceniem. W projekcie przebadanych zostało 540 pracodawców.
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.