Warsztaty i doradztwo indywidualne
Informacje ogólne
Tematyka proponowanych warsztatów
Harmonogram warsztatów
Doradztwo indywidualne
Kwestionariusz rozmowy indywidualnej

Informacje ogólne

Grupą docelową
Grupą docelową są studenci oraz doradcy zawodowi. Udział studentów w warsztatach i doradztwie indywidualnym ułatwi poruszanie się po rynku pracy. Doradcy zawodowi podwyższą kwalifikacje i przyczynią się do podniesienia jakości usług BK. Rekrutacja uczestników na zajęcia warsztatowe i doradztwo indywidualne obejmuje studentów ostatniego roku i polegać będzie na dokonaniu wpisu.

Działania
Realizacja zadania odbywać się będzie na 3 płaszczyznach. Dwie pierwsze nakierowane są na wsparcie studentów:
1. realizacja warsztatów obejmujących tematykę: przygotowanie do założenia własnej firmy, tworzenia indywidualnych planów rozwoju, techniki autopromocji; 2. doradztwo indywidualne. Trzecia płaszczyzna to wsparcie doradców zawodowych poprzez udział w różnych formach szkoleń podwyższających ich kwalifikacje (wzrost jakości usług BK). Szkolenia będą podwyższać umiejętności trenerskie doradców oraz aktualizować ich wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, prawa pracy, zarządzania personelem.

Rezultaty
Rezultaty twarde: przeszkolenie 1080 studentów, przeprowadzenie 360 godz. warsztatów, zrealizowanie 50 godz. doradztwa indywidualnego.
Rezultaty miękkie: nabycie wiedzy z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, nabycie umiejętności systematyzowania własnej wiedzy, stosowania technik autopromocji, podwyższenie kompetencji doradców zawodowych.

Tematyka proponowanych warsztatów

ABC młodego przedsiębiorcy - warsztaty przybliżają tematykę procedur związanych z zakładaniem i rejestracją własnej firmy. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat rodzajów działalności, form prawnych, rozliczania podatkowego oraz typowych problemów, z jakimi spotkać się może przyszły przedsiębiorca.

Tworzenie indywidualnych planów rozwoju to warsztaty, których podstawowym celem jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego planowania ścieżek własnego rozwoju zawodowego.

Kompetencje, wiarygodność, opanowanie - stosowanie technik autopromocji, warsztaty na których poruszana będzie tematyka z zakresu celowości i umiejętności kreowania własnego wizerunku.

Harmonogram warsztatów

Doradztwo indywidualne

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym polecamy wszystkim studentom PWSZ, którzy mają trudności
związane z:
  • odnalezieniem właściwej ścieżki zawodowej,
  • podjęciem decyzji na temat dalszego kształcenia
  • brakiem wiedzy na temat lokalnego czy regionalnego rynku pracy
  • brakiem wiedzy na temat prawnych aspektów podejmowania pracy
  • brakiem umiejętności zdiagnozowania problemu pozostawania bez pracy
  • jakimś jeszcze innym problemem z płaszczyzny pracy i edukacji.

Podczas takiej rozmowy postaramy się zdiagnozować problem i nakierować Państwa działania na właściwe tory, lub wskazać inne możliwości wsparcia i miejsca gdzie można je otrzymać.

Zapisy na warsztaty i rozmowy doradcze przyjmujemy codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 w Biurze Karier i Projektów, budynek B, pokój 102. Można również zgłosić chęć udziału telefonicznie pod numerem: 0146316613 lub drogą e-mailową: bkip@pwsztar.edu.pl.
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.