Program współpracy z pracodawcami
Informacje ogólne
Program spotkania integracyjnego z pracodawcami
Udział praktyków w procesie kształcenia na Uczelni
Harmonogram zajęć praktyków w semestrze zimowym 2009/2010

Informacje ogólne

Grupy docelowe
"Przyszłość młodych w naszych rękach" to program zacieśniania współpracy uczelni z pracodawcami. Grupą docelową są studenci oraz uczelnia (instytucja). W działaniu mającym na celu udział pracodawców w procesie kształcenia, wsparciem zostaną objęci studenci, którzy będą mieć możliwość konfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką. Podstawą do wdrożenia tego działania będzie opracowanie dla każdego kierunku studiów Planu udziału pracodawców w procesie kształcenia, obejmującego 7 semestrów (począwszy od semestru letniego 2009). Rekrutacja pracodawców do grupowych wywiadów zogniskowanych oraz na spotkanie integracyjne będzie następować w drodze zaproszeń.

Działania
Zadanie realizowane będzie w oparciu o 3 filary:
  1. Zacieśniane kontaktów pracowników uczelni z pracodawcami poprzez organizację spotkania integracyjnego, w celu przedstawienia / promocji projektu i omówienia zasad współpracy.
  2. Udział pracodawców w procesie kształcenia. Przewidujemy możliwość przeprowadzenia 5 godzin zajęć dydaktycznych w każdym semestrze (7 semestrów) przez praktyka/pracodawcę na wszystkich kierunkach kształcenia (14 ).
  3. Przeprowadzenie grupowych wywiadów zogniskowanych (fokus groups) z udziałem pracodawców i kadry dydaktycznej , mających na celu wypracowanie wspólnego stanowiska związanego z modyfikacją programów kształcenia dla 5 wybranych kierunków studiów (pilotaż). Wywiady będą realizowane w 2011 i 20012 r.

Rezultaty
Rezultaty twarde: przeprowadzenie 490 godz. dydaktycznych przez pracodawców, opracowanie 14 planów udziału pracodawców w kształceniu, przeprowadzenie 10 zogniskowanych wywiadów grupowych, opracowanie 5 przewodników do zmian programów kształcenia.
Rezultaty miękkie: poszerzenie wiadomości z zakresu wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, modyfikacja programów kształcenia.

Udział praktyków w procesie kształcenia na Uczelni

List Rektora J.M. Stanisława Komornickiego do Dyrektorów Instytutów i Kierowników Zakładów

Harmonogram zajęć praktyków w semestrze zimowym 2009/2010
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.