O projekcie
PWSZ w Tarnowie jest największą zawodową uczelnią państwową, o rozbudowanym profilu kształcenia. Jej mocną stroną jest interdyscyplinarny charakter, który nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kształcenia na kosztochłonnych kierunkach matematyczno - przyrodniczych i inżynierskich. Tarnowska PWSZ ma wszelkie szanse na to, aby stać się nowoczesną uczelnią zawodową, mogącą sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Tym bardziej, że ma to swoje odzwierciedlenie w Strategii Miasta Tarnowa, w której w II obszarze kluczowym ( Ponadlokalne Centrum Usług) stawia się na "Rozwój szkolnictwa o charakterze ponadlokalnym".

Istnieje jednak sporo barier uniemożliwiających swobodny rozwój uczelni. Jak wynika ze Strategii - miasto kładzie nacisk na rozwój gospodarczy i w perspektywie kilku lat ma ambicje stać się " miastem o nowoczesnej gospodarce". Potrzeba zatem wysoko wykwalifikowanych kadr. Zbyt niski wymiar godzinowy obowiązkowych praktyk zawodowych nie sprzyja nabyciu przez studentów doświadczenia zawodowego. Badania EURO* pokazały, że to, czego najczęściej brakuje absolwentom uczelni wyższych, to umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy (blisko 200 na 500 przebadanych wskazało taką odpowiedź na I miejscu). Ponadto studenci posiadają niewielką wiedzę o uwarunkowaniach rynku pracy; wielu nie potrafi się na nim odnaleźć ze względu na brak umiejętności zaplanowania swojej własnej ścieżki kariery. Kolejną barierą jest niewystarczająca współpraca uczelni z pracodawcami, przejawiająca się m.in. brakiem podstaw do wymiany opinii na temat modyfikacji programów, umożliwiającej kształcenie kadr pod potrzeby pracodawców.

Badania EURO* wykazały, że istnieje rozbieżność pomiędzy kwalifikacjami wyniesionymi ze studiów a oczekiwaniami pracodawców; według 59% respondentów rozbieżność ta wynika z niedostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 51,6% respondentów chciałoby mieć możliwość wyrażania własnej opinii na temat uruchamiania nowych kierunków kształcenia/modyfikacji programów.

Celem ogólnym projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie wielopłaszczyznowego programu rozwojowego uczelni.

Cele szczegółowe to:
  1. zwiększenie szans studentów i absolwentów na zatrudnienie;
  2. podniesienie jakości usług uczelnianego biura karier;
  3. wzmocnienie współpracy uczelni z pracodawcami.

Proponowany projekt wpisuje się w politykę horyzontalną UE. Zapewnia równość płci w dostępie do ofert wsparcia i nie wprowadza żadnych innych barier. Wpisuje się w zasady ochrony trwałości środowiska naturalnego poprzez uwrażliwianie na problem, przy okazji realizacji innych zadań. Przyczynia się do budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez prowadzone działania, które zmuszają uczestników do korzystania z nowoczesnych narzędzi informacyjno - komunikacyjnych. Działania podejmowane w projekcie są zgodne z polityką społeczno - edukacyjno - zatrudnieniową kraju i regionu. Opierają się na zapisach zawartych w Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego, w zapisach PO KL, w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, w RSI Województwa Małopolskiego 2005 - 2013 oraz w Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa.

* Podstawą do planowania działań był raport z badań przeprowadzonych w 2007r. w ramach projektu "(EURO) Edukacja Ustawiczna, Rozwój Osobowości - szansą na rynku pracy", finansowanego z EFS i budżetu państwa w ramach ZPORR. Celem projektu była analiza i ocena regionalnego rynku pracy w aspekcie oczekiwań pracodawców, dotycząca pożądanych kwalifikacji i umiejętności osób z wyższym wykształceniem. W projekcie przebadanych zostało 540 pracodawców.
Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.